Programma's

Bestuur en ondersteuning

Algemeen

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Wat willen we?

We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen

Ontwikkelen naar een aantrekkelijker werkgever
De gemeentelijke organisatie is een kennisorganisatie die vooral afhankelijk is van het aantrekken en behouden van denkkracht om aan de opgaven, waar de gemeente voor staat, invulling te geven. Ten aanzien van aantrekkelijk werkgeverschap loopt de gemeente Zevenaar, evenals in de regio, aan tegen krapte op de arbeidsmarkt. Gelet op de verdere decentralisatie van overheidstaken zal deze krapte zich de komende jaren blijven manifesteren. Dit dwingt ons er niet alleen toe om na te denken over hoe wij ons als aantrekkelijke werkgever willen presenteren, maar daar ook op korte termijn concreet invulling aan te geven. Daarvoor hebben wij een aantal aanvliegroutes in beeld. Het optimaal benutten van de ruimte binnen de cao gemeenten door, in het kader van de organisatieontwikkeling, het functiehuis te herijken. Maar ook medewerkers optimaal te faciliteren in hun ontwikkeling waardoor zij duurzaam en professioneel inzetbaar blijven. Te denken valt aan vitaliteit (fysiek) , competentiemanagement, opleiding en ontwikkeling (mentaal).
Ook willen we een aantrekkelijker werkgever zijn ten aanzien van onze arbeidsvoorwaarden. Niet alleen ten behoeve van het behoud maar ook ten aanzien van het aantrekken van nieuw personeel. Het functiehuis alleen is daarvoor niet voldoende ook zullen de secundaire arbeidsvoorwaarden onder de loep worden genomen, zoals: reiskostenvergoeding woon- werkverkeer en uitbreiding lokale doelen in het Individueel Keuze Budget (IKB), beter benutten van de Werkkostenregeling etc.  

Rechtmatigheidsverantwoording
Als de wetgeving in 2021 wordt aangenomen, dan treedt met terugwerkende kracht vanaf het verslaggevingsjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording in werking. Gedurende 2020 is de auditcommissie meegenomen in deze ontwikkeling en op 11 februari 2021 heeft de accountant een toelichting gegeven in de commissie Middelen.
Doelstelling van de wetswijziging is het versterken van de interne beheersing en een nadrukkelijke rol van het college in de verantwoording omtrent het rechtmatig handelen. De rol van de accountant verschuift van het controleren van de rechtmatigheid naar het controleren of de verantwoording door het college getrouw is. Op advies van de accountant en in afstemming met de auditcommissie starten wij dit jaar in ieder geval met de voorbereidingen op de rechtmatigheidsverantwoording. Mocht de wetgeving een jaar later in werking treden, dan gebruiken wij dit jaar om ervaring op te doen.  

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

19.826.276

2,3 %

Baten

94.081.355

11,6 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23