Financiën

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

93.027

92.649

93.101

92.928

1. Veiligheid

68

68

68

68

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

197

197

197

197

3. Economie

10.244

5.592

702

702

4. Onderwijs

910

910

910

910

5. Sport, cultuur en recreatie

777

777

777

777

6. Sociaal domein

11.941

11.157

10.757

10.757

7. Volksgezondheid en milieu

8.914

8.914

8.914

8.914

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

6.164

5.379

2.335

2.335

Actuele stand begroting - baten

132.242

125.642

117.760

117.587

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

24.065

22.990

22.981

22.983

1. Veiligheid

3.510

3.512

3.511

3.511

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

5.510

5.538

5.724

5.724

3. Economie

10.798

5.960

1.067

1.067

4. Onderwijs

5.407

7.067

5.659

5.747

5. Sport, cultuur en recreatie

8.579

8.274

8.205

8.197

6. Sociaal domein

60.385

58.399

57.111

57.155

7. Volksgezondheid en milieu

10.922

10.495

10.438

10.438

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.144

6.857

3.808

3.808

Actuele stand begroting - lasten

137.321

129.092

118.504

118.630

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

68.962

69.658

70.120

69.945

1. Veiligheid

-3.443

-3.445

-3.443

-3.443

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-5.313

-5.341

-5.527

-5.527

3. Economie

-553

-368

-365

-365

4. Onderwijs

-4.497

-6.156

-4.749

-4.837

5. Sport, cultuur en recreatie

-7.802

-7.497

-7.428

-7.420

6. Sociaal domein

-48.445

-47.242

-46.355

-46.399

7. Volksgezondheid en milieu

-2.008

-1.582

-1.524

-1.524

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-1.980

-1.478

-1.473

-1.473

Actuele stand begroting - saldo

-5.078

-3.451

-744

-1.043

Mutaties reserves

0. Bestuur en ondersteuning

400

-247

-247

-247

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

19

19

19

19

3. Economie

140

17

17

17

4. Onderwijs

68

68

204

204

5. Sport, cultuur en recreatie

198

150

105

105

6. Sociaal domein

192

93

26

26

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2

0

0

0

Totaal mutaties reserves

1.020

100

124

124

Actuele stand begroting na kadernota

-4.059

-3.351

-620

-919

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23