Algemeen

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

De behandeling van  de Kadernota 2022-2025 (hierna kadernota) is het moment in de P&C cyclus om voorstellen voor nieuw beleid integraal af te wegen. Hiermee leggen we de basis voor de meerjarenbegroting 2022-2025.
Voor deze kadernota vormen de financiële standen uit de 1e Voortgangsrapportage 2021 het vertrekpunt. De geschetste ontwikkelingen in de kadernota zorgen voor een structureel nadelig begrotingssaldo. Grotendeels zijn dit niet of nauwelijks te beïnvloeden autonome ontwikkelingen en actualisatie van bestaand beleid.
Met voorstellen voor nieuw beleid zijn we terughoudend. We willen ons de resterende collegeperiode focussen op het afmaken van het collegeprogramma, de uitvoering van het corona herstelplan en de regionale samenwerking.
Alleen bij urgentie worden voorstellen voor nieuw beleid gewogen. Niet alleen het financiële perspectief en beschikbare personele capaciteit vormen redenen voor terughoudendheid, ook nemen wij daarbij in aanmerking dat onze bestuursperiode eindigt na het eerste kwartaal 2022. Na de gemeenteraadsverkiezingen treedt een nieuw gemeentebestuur aan, dat ook nieuwe, eigen afwegingen moet kunnen maken.
In de aanloop naar de meerjarenbegroting 2022-2025 bezien we op welke wijze het structurele tekort kan worden opgelost. We putten daarbij vertrouwen in de signalen, die we krijgen uit Den Haag over de aanpassing van de Algemene Uitkering. De komende weken worden de effecten van de meicirculaire zichtbaar. Daarnaast verwachten we deze zomer meer duidelijkheid over de compensatie van het Rijk in de gestegen kosten van jeugdzorg en Wmo in de afspraken over een nieuw regeerakkoord. Op nog wat langere termijn zien wij voor Zevenaar ook perspectief in herijking van het Gemeentefonds en mogelijke wijziging of afschaffing van de opschalingskorting.
Toch kunnen we nu nog niet uitsluiten dat dit geschetste perspectief zich minder positief ontwikkelt en dat wij bij de meerjarenbegroting met ombuigingsvoorstellen komen om u een structureel sluitende begroting aan te kunnen bieden.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23