Bijlagen

Overzicht begrotingswijzigingen

Overzicht begrotingswijzigingen

In deze bijlage presenteren wij een overzicht van alle financiële mutaties in deze kadernota. Deze ontwikkelingen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022-2025.

Overzicht begrotingswijzigingen Kadernota 2022

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

Algemene uitkering inflatiecorrectie

1.185

1.185

1.185

1.185

Totaal programma

1.185

1.185

1.185

1.185

Totaal baten

1.185

1.185

1.185

1.185

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

Bijdrage GR SDL

64

64

64

64

Capaciteit Juridische Zaken

160

160

0

0

Haalbaarheidsonderzoek renovatie / nieuwbouw Voedselbank

25

0

0

0

Impuls sturend datamanagement

85

85

0

0

Indexering krediet nieuwbouw basisschool Tamboerijn en Wissel

0

0

-2

-2

Loonontwikkeling ambtelijke organisatie

276

276

276

276

Onderwijshuisvesting locatie Vestersbos - krediet inclusief IKC en sportvoorziening

0

0

-20

-20

Ontwikkelen naar een aantrekkelijker werkgever

50

100

100

100

Rechtmatigheidsverantwoording / verbetering interne controle 2021

75

0

0

0

Stelpost eigen inkomsten 2022.

-393

-393

-393

-393

Stelpost inflatie 2022

650

650

650

650

Vervanging bestaande fietstunnel onder de weg 7Poort

0

-1

-1

-1

Vervolg Wet Open Overheid

100

0

0

0

Totaal programma 0.

1.092

941

674

674

1. Veiligheid

Bijdrage aan GR VGGM - Brandweer

160

160

160

160

Totaal programma 1.

160

160

160

160

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderzoek naar HUB 7Poort

50

0

0

0

Verbonden Regio

57

0

0

0

Vervanging bestaande fietstunnel onder de weg 7Poort

0

18

18

18

Totaal programma 2.

107

18

18

18

3. Economie

Productieve Regio

22

0

0

0

Totaal programma 3.

22

4. Onderwijs

Actualiseren bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

262

160

160

160

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

0

0

0

0

Indexering krediet nieuwbouw basisschool Tamboerijn en Wissel

0

0

17

17

Onderwijshuisvesting locatie Vestersbos - krediet inclusief IKC en sportvoorziening

0

1.500

156

156

Totaal programma 4.

262

1.660

333

333

5. Sport, cultuur en recreatie

Bestrijding eikenprocessierups

50

0

0

0

Bestrijding invasieve soorten

25

0

0

0

Ecologisch bermbeheer buitengebied

65

50

50

50

Investering in trekkenwand Musiater

0

7

7

7

Ontspannen Regio

25

0

0

0

Openbaar groen

125

125

125

125

WK Volleybal dames 2022

15

0

0

0

Totaal programma 5.

305

182

182

182

6. Sociaal domein

Aanpassing tarief groepsbegeleiding Wmo

72

72

72

72

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

-200

-239

-501

-747

Stijging tarieven 2022 Wmo en Jeugd

661

661

661

661

Volumestijging Wmo

404

666

928

1.190

Totaal programma 6.

937

1.160

1.160

1.176

7. Volksgezondheid en milieu

Actualiseren budgetten gemeenschappelijke regeling VGGM - Volksgezondheid

8

8

8

8

Bijstelling bijdrage aan de ODRA

-13

-13

-13

-13

Campagne 'Kids groen en duurzaam'

43

0

0

0

Circulaire regio

36

0

0

0

Deelname campagne fairtrade

10

4

4

4

Monitoringstool CO2-prestatieladder

44

20

20

20

Opstellen Zevenaarse routekaart Circulaire Economie

20

0

0

0

Regionale aanbesteding gas

10

30

30

30

Warmtenet Zevenaar fase 4

340

0

0

0

Warmtewet 2.0

50

0

0

0

Totaal programma 7.

548

48

48

48

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Groene groeiregio

36

0

0

0

Totaal programma 8.

36

Totaal lasten

3.469

4.168

2.575

2.591

Saldo mutaties Kadernota

-2.284

-2.983

-1.390

-1.406

Mutaties reserves

Onttrekkingen

0

0

136

136

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

0

0

136

136

Totaal mutaties kadernota

-2.284

-2.983

-1.254

-1.270

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23