Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemeen

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Ontwikkelingen

Omgevingswet
Dit betreft een transitieopgave die sinds 2017 is ingezet en doorloopt tot 2022 (invoering Omgevingswet) en de jaren daarna (uiterlijk 2029). Uitgangspunt is dat we op 1 januari 2022 minimaal voldoen aan de eisen die de VNG stelt aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gedurende 2021 worden de eerste formele besluiten in het proces naar de inwerkingtreding van de Omgevinsgwet aan de raad voorgelegd. Het is goed om hierbij aan te geven dat ten tijde van het schrijven van deze tekst voor de kadernota, de datum van inwerkingtreding opnieuw ter discussie staat. Een reële mogelijkheid is dat de invoering van de Omgevinsgwet opnieuw wordt uitgesteld. Hiermee wordt rekening gehouden.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

8.252.582

1,0 %

Baten

5.401.285

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23