Financiën

Kaders en uitgangspunten

Hieronder zijn uitgangspunten opgenomen die zijn gehanteerd bij het opstellen van de ramingen in deze Kaderbrief. Wij stellen u voor deze kaders en uitgangspunten te hanteren bij de samenstelling van de Begroting 2022-2025.

Uitgangspunt van het financiële beleid van onze gemeente is een structureel en reëel sluitende begroting. Dit betekent dat:

  • Structurele lasten worden gedekt door structurele baten;
  • De begroting duidelijk inzicht geeft welke baten en lasten incidenteel van aard zijn;
  • Budgetten in de begroting zijn gebaseerd op het bestaande beleid;
  • De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen.

Onderdeel

Grondslag

Toelichting

Loonontwikkeling

1.20

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2021).

Prijsontwikkeling

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2021).

Huren en pachten

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2021).

Subsidies

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2021).

Belastingen

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2021).

Leges en heffingen

1,40

Het percentage is gebaseerd op de Macro Economische  Verkenningen van het CPB (maand maart 2021).

2022

2023

2024

2025

Aantal inwoners

44.000

44.115

44.230

44.345

Aantal woningen

20.435

20.585

20.735

20.800

De prognoses zijn gebaseerd op interne cijfers.

Rentepercentage voor investeringen
In het taakveld Treasury onder programma 0. Bestuur en ondersteuning zijn alle rentelasten en de toegerekende rente opgenomen, het renteresultaat is hier zichtbaar. Nieuwe investeringen leggen beslag op de financieringsmiddelen. Naast afschrijvingslasten ramen wij nu structureel rentelasten.
Als rentepercentage voor nieuwe investeringen wordt het gemiddelde percentage van een half jaar voorafgaand aan het opstellen van de begroting genomen van een 20 jarige lineaire vaste geldlening bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten. De keuze voor 20 jaar is het gemiddelde van de meest voorkomende investeringen (bedrijfsgebouwen) 40 jaar en de minimale afschrijvingstermijn van 1 jaar.
De berekening van het percentage voor 2021 (t/m 15 april 2021) volgens deze methodiek komt afgerond uit op 0,4.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23