Financiën

Financiële effecten Kadernota

Financiële effecten Kadernota

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

1. Autonome ontwikkelingen

1.185

1.185

1.185

1.185

Algemene uitkering inflatiecorrectie

1.185

1.185

1.185

1.185

Totaal Bestuur en ondersteuning

1.185

1.185

1.185

1.185

Totaal mutaties kadernota - Baten

1.185

1.185

1.185

1.185

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

1.952

2.072

2.088

2.104

Aanpassing tarief groepsbegeleiding Wmo

72

72

72

72

Actualiseren bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

262

160

160

160

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

-200

-239

-501

-747

Actualiseren budgetten gemeenschappelijke regeling VGGM - Volksgezondheid

8

8

8

8

Bijdrage aan GR VGGM - Brandweer

160

160

160

160

Bijdrage GR SDL

64

64

64

64

Bijstelling bijdrage aan de ODRA

-13

-13

-13

-13

Indexering krediet nieuwbouw basisschool Tamboerijn en Wissel

0

0

15

15

Loonontwikkeling ambtelijke organisatie

276

276

276

276

Stelpost eigen inkomsten 2022.

-393

-393

-393

-393

Stelpost inflatie 2022

650

650

650

650

Stijging tarieven 2022 Wmo en Jeugd

661

661

661

661

Volumestijging Wmo

404

666

928

1.190

2. Actualisatie bestaand beleid

470

240

155

155

Bestrijding eikenprocessierups

50

0

0

0

Bestrijding invasieve soorten

25

0

0

0

Impuls sturend datamanagement

85

85

0

0

Openbaar groen

125

125

125

125

Rechtmatigheidsverantwoording / verbetering interne controle 2021

75

0

0

0

Regionale aanbesteding gas

10

30

30

30

Vervolg Wet Open Overheid

100

0

0

0

3. Nieuw beleid

1.048

1.856

332

332

Campagne 'Kids groen en duurzaam'

43

0

0

0

Capaciteit Juridische Zaken

160

160

0

0

Circulaire regio

36

0

0

0

Deelname campagne fairtrade

10

4

4

4

Ecologisch bermbeheer buitengebied

65

50

50

50

Groene groeiregio

36

0

0

0

Haalbaarheidsonderzoek renovatie / nieuwbouw Voedselbank

25

0

0

0

Investering in trekkenwand Musiater

0

7

7

7

Monitoringstool CO2-prestatieladder

44

20

20

20

Onderwijshuisvesting locatie Vestersbos - krediet inclusief IKC en sportvoorziening

0

1.500

136

136

Onderzoek naar HUB 7Poort

50

0

0

0

Ontspannen Regio

25

0

0

0

Ontwikkelen naar een aantrekkelijker werkgever

50

100

100

100

Opstellen Zevenaarse routekaart Circulaire Economie

20

0

0

0

Productieve Regio

22

0

0

0

Verbonden Regio

57

0

0

0

Vervanging bestaande fietstunnel onder de weg 7Poort

0

16

16

16

Warmtenet Zevenaar fase 4

340

0

0

0

Warmtewet 2.0

50

0

0

0

WK Volleybal dames 2022

15

0

0

0

Totaal

3.469

4.168

2.575

2.591

Totaal mutaties kadernota - Lasten

3.469

4.168

2.575

2.591

Totaal mutaties Kadernota - Saldo

-2.284

-2.983

-1.390

-1.406

Mutaties reserves

Onttrekkingen kadernota

0

0

136

136

Toevoegingen kadernota

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

0

0

136

136

Totaal mutaties kadernota - Saldo

-2.284

-2.983

-1.254

-1.270

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23